danh sach can bo huyen tap huan pdf - P(1) - Edocs-Engine.com Edocs-Engine.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   danh sach can bo huyen tap huan

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- Sau khi tiếp thu tập huấn tại Tỉnh, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc điều tra, rà - Xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai, cung cấp danh sách 1: toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong danh...
File link: https://apps.dongthap.gov...ua)_Signed_G89fYfyp2n.pdf
80%
Go To Link - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
419khtv-tap huan HDD Quan -Huyen
Tô chúc tap huan HQi dông Ðêi quân, ... Mâu danh sách däng ký tham gia tâp huân ... 419khtv-tap huan HDD Quan -Huyen
File link: http://www.thanhdoan.hoch...DD%20Quan%20%20-Huyen.pdf
79%
Go To Link - 419khtv-tap huan HDD Quan -Huyen
KH-to-chuc-tap-huan-can-bo-Doan-chu-chot-cap-huyen-nam
8 Tháng Năm 2018 ... Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2018, BTV Tỉnh đoàn xây dựng ...
File link: http://tuoitrebinhduong.v...ot-cap-huyen-nam-2018.pdf
76%
Go To Link - KH-to-chuc-tap-huan-can-bo-Doan-chu-chot-cap-huyen-nam
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ' CHU …
dung thoi quen thuong xuyen luyen tap the duc the thao nang ... tong hop danh sach trinh Uy ban nhan dan Huyen ... Cr can bO, cong chirc, vien chirc, huan luyen ...
File link: http://apps.dongthap.gov....u_1.signed_5xKCxz7SMd.pdf
75%
Go To Link - UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQ' CHU …
QUYET DINH Ban hanh Chuffng trinh cong tac Tu* …
ke thira giua cac the he can bo; ... lam va thuc hien chinh sach can bg ... hanh chinh cap huyen, cap xa. Tap huan nghiep vu cho can bd lam cdng tac kiem soat thu ...
File link: http://sonoivu.sonla.gov....81731210210_01.01.H52.pdf
75%
Go To Link - QUYET DINH Ban hanh Chuffng trinh cong tac Tu* …
159khlt- Tap huan Chinh tri vien pho - Thành Đoàn …
To chúc tâp huan Chính tri ... Phôi hqp thurc hiên thù tuc däng ký cho cán bê tham gia lóp tap huân. GLISi danh sách cán bê tham gia tap huân vê Ban ...
File link: http://www.thanhdoan.hoch...nh%20tri%20vien%20pho.pdf
75%
Go To Link - 159khlt- Tap huan Chinh tri vien pho - Thành Đoàn …
KE HOACH - bachthong.backan.gov.vn
cua nu can bo trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, ... thi tran tra len ducrc tap huan, ... trinh Uy ban rihan dan huyen bo tri 'kinh phi thuc hien. - Theo doi, ...
File link: https://bachthong.backan....660c1/4-12%20KH%20130.pdf
74%
Go To Link - KE HOACH - bachthong.backan.gov.vn
155.17.01.2017 Vv lập danh sách cán bộ, công chức, …
Ðê däng ký danh sách danh sách cán bê, ... công chúc thuQc khôi Huyen uy. Tham gia lóp tap huân báo cáo viên mo toi Truong Chính tri tinh Quang Ngãi.
File link: http://bato.quangngai.gov.vn/items/doc/19508.pdf
74%
Go To Link - 155.17.01.2017 Vv lập danh sách cán bộ, công chức, …
www.haiphong.gov.vn
can tap trung thuc hiên tðt ... trách nhi?m tðng hep danh sách các ... luc luqng tham gia các dqt tap huän gùi vê Uý ban nhân dân huyen ...
File link: http://www.haiphong.gov.v...an%20PCCC%20tai%20cho.PDF
73%
Go To Link - www.haiphong.gov.vn
68.08.6.2017 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ …
HUYEN BA TO /KH-UBND ... To chúc tûp huan, ... + Lâp danh sách cán bê tham gia công tác tap huân Chuung trình muc tiêu quôc
File link: http://bato.quangngai.gov.vn/items/doc/24067.pdf
73%
Go To Link - 68.08.6.2017 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ …