uticaj postrojenja na biomasu na kvalitet zraka pdf - P(1) - Edocs-Engine.com Edocs-Engine.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   uticaj postrojenja na biomasu na kvalitet zraka

Konzorcij | Uticaj na kvalitet zraka
Uticaji gradnje planiranog postrojenja na kulturno-historijsko nasljeđe se mogu podijeliti na direktne i indirektne. Direktnim uticajem smatra se svaka fizička transformacija lokaliteta prostora/objekata • uticaj na kvalitet zraka, vode i zemljišta u toku izgradnje objekata, koji je privremenog karaktera
File link: http://www.ebrd.com/english/pages/project/eia/44199ntsb.pdf
90%
Go To Link - Konzorcij | Uticaj na kvalitet zraka
Glavni elementi postrojenja
„ za plosnate profile se pretpostavlja da je dulja stranica profila okomita na površinu poda, te da je razmak pojedinih vodiča (kod više vodiča po fazi) jednak širini vodiča - položeni položaj vodiča dovodi do slabijeg odvođenja topline.
File link: http://www.riteh.uniri.hr...RICNA POSTROJENJA 5-p.pdf
84%
Go To Link - Glavni elementi postrojenja
Uticaj kvaliteta vode na pouzdanost
Štete od korozije termoenergetskih postrojenja nastaju uglav-nom od korozije turbinskih postrojenja te je zbog toga potrebno unaprediti vodeno-hemijske režime i pobolj-šati kvalitet pare [6]. 311. A.S. GAJIĆ i sar.: Uticaj kvaliteta vode na pouzdanost rada kotlovskih postrojenja.
File link: http://www.doiserbia.nb.r...010/0367-598X1000018G.pdf
68%
Go To Link - Uticaj kvaliteta vode na pouzdanost
Energetska postrojenja
Postrojenja se razlikujejo predvsem po viru primarne energije, za njihovo vlogo v energetskem sistemu pa je značilno število obratovalnih ur. Delimo jih na postrojenja, ki. • obratujejo neprekinjeno večji del leta (obratovanje v pasu , t > 6000 ur).
File link: http://lab.fs.uni-lj.si/k...nergetskih_postrojenj.pdf
66%
Go To Link - Energetska postrojenja
Uticaj klimatskih faktora na kvalitet grožđ a sorte
Materijal i metod rada. Uticaj klimatskih faktora na kvalitet grožđa klona R4 sorte Burgundac crni analiziran je tokom dve uzastopne godine, 2009. i 2010. Ispitivanja su obavljena u proizvodnom vinogradu «Vršački vinogradi» AD.
File link: http://www.agrosym.rs.ba/.../Rankovic-Vasic_i_sar.pdf
65%
Go To Link - Uticaj klimatskih faktora na kvalitet grožđ a sorte
Uticaj broja iteracija SRAD filtra na kvalitet
Srbija, Beograd, novembar 24.-26., 2009. Uticaj broja iteracija SRAD filtra na kvalitet rekonstruisane ultrazvučne slike. Milorad P. Paskaš, Ana M. Gavrovska, Member, IEEE, Branimir D. Reljin, Senior Member, IEEE.
File link: http://2009.telfor.rs/files/radovi/05_27.pdf
65%
Go To Link - Uticaj broja iteracija SRAD filtra na kvalitet
Uticaj sastav mesa na kvalitet cajnih kobasica
Funkcionalni proizvodi u stvari su prehrambeni proizvodi proizvedeni bez upotreba aditiva. Buduci da potrosaci stovremeno pokazuju interes za funkcionalnu hranu, a kao rezultat toga irna permenentan rust upotrebe funkcionalnih dodataka u ishmni, kao i globalni trend vezan za pov~n uticaj ishmne na...
File link: http://eprints.ugd.edu.mk...ologii_zbornik2008a.k.pdf
65%
Go To Link - Uticaj sastav mesa na kvalitet cajnih kobasica
Kratki vodič za grijanje na drvnu biomasu
U FBiH i RS na snazi su Pravilnici o graničnim vrijednostima emisije u zrak za postrojenja na biomasu. Prilikom odabira kotlova, potrebno je obratiti pažnju na sisteme za otprašivanje, kako bi se zadovoljile zakonske norme i smanjio štetni uticaj na okoliš.
File link: http://www.ba.undp.org/co...anje_na_drvnu_biomasu.pdf
64%
Go To Link - Kratki vodič za grijanje na drvnu biomasu
Biomasa koja se koristi za proizvodnju energije
Postrojenja na biogas i izgradnja postrojenja i proizvodnja električne i toplotne energije iz biomase. Stara Pazova, 6. Decembar 2012. Danas. 25% starih postrojenja na biomasu je još uvek u funkciji ali ne i stara postrojenja na biogas.
File link: http://www.rrasrem.rs/doc/2012/OIE_Ruma_Pazova/OIE_04.pdf
62%
Go To Link - Biomasa koja se koristi za proizvodnju energije
Influence of AIR pollutants on AIR quality
Uticaj aerozagađivača na kvalitet vazduha u ... 233. Izvori termalnog zagađenja su električne centrale sa parnim turbinama, livnice čelika, preduzeća za čišćenje, druga industrijska postrojenja za hlađenje.
File link: http://www.metalurgija.org.rs/mjom/vol14/No 3/8LJILJANA.pdf
61%
Go To Link - Influence of AIR pollutants on AIR quality